Ασφαλιστικές εταιρείες που συμμετέχουν στο σύστημα Φιλικού Διακανονισμού

Ο Φιλικός Διακανονισμός (Σύστημα Άμεσης Πληρωμής) είναι συμφωνία μεταξύ ασφαλιστικών εταιριών, η οποία εφαρμόζεται, υπό προϋποθέσεις, στις αποζημιώσεις από ατυχήματα…